Partnerzy Programu


Biała Podlaska

Logo AWF Biała Podl.300x270

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej bierze swój początek od zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dn. 3.VI.1969 r. na mocy którego zostało powołane Wyższe Studium Nauczycielskie jako Filia Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. W ramach tego Studium powstały 3 kierunki kształcenia: wychowanie fizyczne z nauczaniem początkowym, nauczanie początkowe z zajęciami praktyczno-technicznymi oraz nauczanie początkowe z wychowaniem fizycznym. Na wymienionych kierunkach studiowało 120 studentów, zaś kadra naukowo-dydaktyczna składała się z 17 osób.

W okresie 45 lat działalności bialskiego Wydziału, przechodził on wiele przekształceń organizacyjnych, ale od 1970 r. stale jest już integralną częścią AWF w Warszawie, aktualnie jako Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu.

Przez wiele lat głównym kierunkiem kształcenia były jednolite studia magisterskie w zakresie wychowania fizycznego. Obecnie na Wydziale kształcenie odbywa się na kierunkach: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, kosmetologia, sport oraz fizjoterapia.

Oprócz funkcji dydaktycznych w WWFiS w Białej Podlaskiej prowadzone są badania naukowe, które dotyczą węzłowych problemów kultury fizycznej. Wynikiem działalności naukowej są liczne publikacje. WWFiS od kilku lat wydaje czasopismo „Polish Journal of Sport and Tourism”. Również bardzo aktywnie rozwija się studencki ruch naukowy czego wyrazem jest zdobywanie nagród i wyróżnień na konferencjach krajowych i międzynarodowych.
W działalności WWFiS w Białej Podlaskiej ważną rolę spełnia biblioteka i informacja naukowa. Biblioteka zgromadziła blisko 100 000 woluminów z zakresu kultury fizycznej oraz nauk humanistycznych, przyrodniczych i społecznych.

WWFiS od wielu lat utrzymuje ożywione kontakty z uczelniami zagranicznymi Bułgarii Czech, Finlandii, Francji, Portugalii, Rosji, Słowacji, Węgier i innych krajów. W ramach tzw. „visiting profesor” wykładało w bialskim wydziale wielu profesorów z uczelni zagranicznych.

WWFiS w Białej Podlaskiej posiada liczną kadrę dydaktyczno-naukową. W 1970 r. zatrudnionych było 38 nauczycieli, głównie dojeżdżających z Lublina i Warszawy. W roku 2016 pracuje w Wydziale blisko 150 nauczycieli akademickich w tym: 9 profesorów zwyczajnych, 14 nadzwyczajnych; 45 adiunktów, 12 starszych wykładowców; 19 wykładowców; 14 asystentów i 6 lektorów języków obcych.

Ważną dziedziną działalności wydziału jest organizacja życia sportowego. Już w listopadzie 1969 r. powołano Klub Uczelniany AZS. Aktualnie w klubie działa 7 sekcji sportowych, m.in. I – ligowe: lekkiej atletyki, podnoszenia ciężarów, gimnastyki i akrobatyki sportowej. Wielu zawodników AZS – AWF reprezentowało barwy Polski m.in. na Igrzyskach Olimpijskich.

Działalność bialskiego Wydziału w środowisku koncentruje się również wokół pracy z dziećmi i młodzieżą, szkoleniu i doskonaleniu kadr dla potrzeb kultury fizycznej, udziału w pracach organizacji społecznych i samorządowych oraz pracy kulturalno-artystycznej. W zakresie działalności kulturalnej sławę w Polsce i na świecie przyniósł, występując w ponad 100 krajach, Zespół Pieśni i Tańca „Podlasie” WWFiS.

Jan-Czeczelewski
Koordynator Programu ABC Zdrowego Żywienia
Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
Katedra Nauk Przyrodniczych
Dr n. med. Ewa Czeczelewska
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
Wydział Nauk o Zdrowiu
Katedra Zdrowia Publicznego
Blok żywieniowo-dietetyczny, sekretariat
Agnieszka-Dmitruk
Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
Katedra Nauk Przyrodniczych
Blok sensoryczno-konsumencki
anna-platta
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Blok higieniczno-kulinarny

Białystok

logo_umb.300x270

Dnia 29.01.1999 roku mocą Uchwały Senatu Akademii Medycznej w Białymstoku został powołany Oddział Pielęgniarstwa. Koncepcja nowego kierunku zakładała 3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie magisterskie studia uzupełniające. Oddział został utworzony na bazie lokalowej Wydziału Lekarskiego i w swoich założeniach miał jak najpełniej wykorzystywać istniejący potencjał naukowy i dydaktyczny Uczelni.

Nauczanie rozpoczęto l października 1999 r. w ramach zaocznych studiów magisterskich. Na pierwszy rok studiów przyjęto 91 osób. Od roku 2000 uruchomiono kształcenie na dziennych studiach licencjackich na kierunku pielęgniarstwo, fizjoterapia oraz specjalności dietetyka, a od 2002 także na kierunku położnictwo oraz na specjalności zdrowie publiczne.

Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia został powołany mocą Uchwały Senatu Akademii Medycznej Białymstoku z dnia 30.05.2003 roku. W 2008 roku, decyzją Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zmieniono nazwę Wydziału Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia na Wydział Nauk o Zdrowiu.

Wydział Nauk o Zdrowiu UMB posiada doskonale przygotowaną kadrę nauczająca, strukturę organizacyjną oraz bazę lokalową zapewniające realizację nowoczesnego programu dydaktycznego i naukowego.

Strukturę Wydziału tworzy 28 jednostek, w tym: 7 Klinik, 18 Zakładów, 2 Samodzielne Pracownie i 1 Studium. Wszystkie jednostki biorą udział w kształceniu lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, elektroradiologów, dietetyków, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, logopedów i fonoaudiologów oraz studentów zdrowia publicznego.

m

W październiku 2011 roku rozpoczęły się zajęcia w nowo wybudowanym, nowocześnie wyposażonym Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu, gdzie mieści się większość zakładów Wydziału.
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w rankingu MNiSW uzyskał kategorię A. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna i nauk o zdrowiu oraz doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna i nauki o zdrowiu.

Od czerwca 2011 roku rozpoczęto edycję czasopisma anglojęzycznego Progress in Health Sciences, obecnie czasopismo uzyskało 7,35 pkt. Index Copernicus i 7 pkt. MNiSzW i indeksowane jest w bazach: Academic Search Complete, CABI, CEJSH, Chemical Abstracts Service, DOAJ, EBSCO, Gale, Google scholar, Index Copernicus Journal Master List, Polish Ministry of Science and Higher Education, Polska Bibliografia Lekarska, ProQuest, WorldCat.
W 2011 r. Wydział otrzymał nagrodę „Najaktywniejsza Firma” za zorganizowanie Dnia Przedsiębiorczości 2010, a w roku 2015 nagrodę „Najaktywniejsza Szkoła” za zorganizowanie Dnia Przedsiębiorczości 2014 – przygotowujących młodzież do świadomego wyboru drogi zawodowej i ścieżki edukacyjnej.

Aktualnie na Wydziale Nauk o Zdrowiu, na 8 kierunkach, w tym 2 unikatowych (pielęgniarstwo, położnictwo, unikatowym elektroradiologia, dietetyka, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, unikatowym logopedia z fonoaudiologią, zdrowie publiczne) studiuje prawie 1500 osób, a dyplomy ukończenia studiów uzyskało ponad 3800 absolwentów. Programy studiów oparte są na współczesnych zdobyczach wiedzy i technologii w zakresie nauk medycznych. Kierunki posiadają akredytację Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Studenci zapoznają się z najnowszymi osiągnięciami nauk podstawowych i klinicznych. Program obejmuje nabycie określonych umiejętności praktycznych i kształtowanie właściwych postaw przyszłego pracownika ochrony zdrowia wobec chorego, jego rodziny oraz współpracowników. Proces nauczania umożliwia studentowi nabycie zdolności krytycznego myślenia oraz stosowania współczesnej wiedzy do rozwiązywania różnorodnych problemów dotyczących zdrowia i choroby.

Na Wydziale działają cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem – od 4 lat Uniwersytet Zdrowego Przedszkolaka, od 3 lat – Uniwersytet Zdrowego Seniora. Funkcjonuje także Centrum Wolontariatu, które rok rocznie inicjuje kilkadziesiąt akcji promujących zdrowie i charytatywnych.

Elżbieta-Maciorkowska
Zakład Medycyny Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa Pediatrycznego Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Anna-Gładka
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku
Urszula-Romanek
Zakład Zdrowia Publicznego Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Izabela-Roszko-Kirpsza
Zakład Medycyny Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa Pediatrycznego Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Izabela-Roszko-Kirpsza
Zakład Zdrowia Publicznego Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Gdynia

gdynia-mainWydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni powstał w 1969 roku, jako Wydział Administracyjny i pierwotnie kształcił intendentów okrętowych. W latach dziewięćdziesiątych, ze względu na zmiany na rynku pracy, zaczął przeobrażać się w wydział kształcący pracowników na potrzeby gospodarki morskiej oraz lądowej regionu i aktualnie kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: Towaroznawstwo i Innowacyjna Gospodarka. W skład Wydziału wchodzi siedem katedr: Chemii i Towaroznawstwa Przemysłowego, Ekonomii i Zarządzania, Handlu i Usług, Logistyki i Systemów Transportowych, Organizacji Usług Turystyczno-Hotelarskich, Systemów Informacyjnych oraz Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością. Studentom oferuje się zajęcia na szesnastu specjalnościach, w tym na kierunku Towaroznawstwo na pięciu: Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością, Organizacja Usług Turystyczno-Hotelarskich, Menedżer Produktów Kosmetycznych, Usługi Żywieniowe i Dietetyka oraz Handel i Usługi – Menedżer Produktu.

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej jest organizacją otwartą na otoczenie, dobrze zarządzającą zmianami prowadzącymi do efektywnych wyników w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Nadrzędnym celem Wydziału PiT jest prowadzenie badań naukowych i komercjalizacja ich wyników, nowoczesne kształcenie studentów w ramach Krajowych Ram Kwalifikacji oraz stworzenie optymalnych warunków organizacyjnych dla rozwoju społeczności akademickiej Wydziału. Wydział, obok upowszechniania wiedzy będącej podwaliną dla przyszłej kariery zawodowej, kształtuje wśród studentów umiejętności pogłębiania wiedzy, postaw pro-aktywnych, innowacyjnych i otwartych na kontakty z otoczeniem.

Ponadto studia na specjalności Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością przygotowują do uzyskania certyfikatów w oparciu o ramowe programy szkoleń PCBC S.A:

 • asystenta systemu zarządzania jakością,
 • asystenta systemu zarządzania środowiskowego,
 • pełnomocnika systemu zarządzania jakością,
 • auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności,
 • asystenta systemu zarządzania w laboratorium.

Od roku 1998 Wydział posiada prawa nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, a od roku 2012 stopnia doktora habilitowanego.

Zagadnienia związane z tematyką żywieniową realizowane są na Wydziale przez Katedrę Handlu i Usług oraz Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością. Pracownicy obu Katedr, przy aktywnym współudziale studentów, realizują różne projekty, mające na celu rozpowszechnienie wiedzy żywieniowej i konsumenckiej wśród dzieci, młodzieży i osób starszych. Od 2011 roku prowadzone są liczne zajęcia wykładowe i warsztatowe pod hasłem: „Jem zdrowo-będę zdrowy”, „Nauka jest fajna- ja też będę studentem”, pikniki naukowe oraz „Mikołajki sensoryczne” skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym. Poza tym pracownicy biorą czynny udział w organizowanym corocznie Bałtyckim Festiwalu Nauki.

renata-korzeniowska-ginter
Akademia Morska w Gdyni Katedra Handlu i Usług Blok kulinarny
anna-platta
Akademia Morska w Gdyni Katedra Handlu i Usług
Prowadzący
anita-kukułowicz
Akademia Morska w Gdyni Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością
Blok higieniczny
jadwiga-stankiewicz
Akademia Morska w Gdyni Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością
Blok higieniczny
joanna-newerli-guz
Akademia Morska w Gdyni Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością Blok Pomiary antropometryczne , Blok mleko i ryby
Agnieszka Pałka
Akademia Morska w Gdyni/ Katedra Organizacji Usług Turystyczno-Hotelarskich
Blok mleko i ryby
witold-kozirok
Akademia Morska w Gdyni Katedra Handlu i Usług
Blok wprowadzający dla rodziców, Pomiary antropometryczne
agnieszka-rybowska
Akademia Morska w Gdyni Katedra Handlu i Usług
Blok wprowadzający dla rodziców
katarzyna-mironiuk
Akademia Morska w Gdyni Katedra Handlu i Usług Blok Żywieniowy, Blok podtrzymujący

Warsztaty „ABC Zdrowego Żywienia” w Gdyni 2016 r.

Warsztaty ABC Żywienia Dzieci w Akademii Morskiej w Gdyni odbyły się w dniach 6-17 czerwca 2016 r. Łącznie, w zajęciach prowadzonych przez pracowników Katedr Handlu i Usług oraz Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością, udział wzięło 122 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szemudzie oraz Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni.

Warsztaty „ABC Zdrowego Żywienia” dla seniorów w Gdyni – I edycja, 2015

Relacja fotograficzna z warsztatów Programu ABC Zdrowego Żywienia w Gdyni.

Warsztaty „ABC Zdrowego Żywienia” w Gdyni – I edycja, 2015

Relacja fotograficzna z warsztatów Programu ABC Zdrowego Żywienia w Gdyni.

Kraków

krakowWydział Technologii Żywności, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie funkcjonuje od 1974 roku, początkowo jako Oddział Technologii Żywności przy Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Krakowie, który w 1994 roku został przekształcony w samodzielny Wydział z pełnymi prawami akademickimi do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w zakresie technologii żywności i żywienia.

Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału Technologii Żywności prowadząc badania naukowe wykorzystuje nowoczesną bazę aparaturowo-analityczną oraz pozostaje w ciągłym kontakcie z naukowcami z różnych ośrodków zagranicznych. Obecnie na Wydziale zatrudnionych jest 145 osób, w tym 102 pracowników naukowo-dydaktycznych (31 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 71 adiunktów, wykładowców i asystentów), uczestniczących w procesie dydaktycznym.

Prace naukowo-badawcze z zakresu przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, technicznych i technologicznych uwarunkowań procesów produkcji żywności, higieny żywności, żywienia człowieka i wielu innych pokrewnych zagadnień realizowane są w 10 katedrach.

Wspólnie z innymi uczelniami, m. in. Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetami Przyrodniczymi w Poznaniu, Wrocławiu i Lublinie, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą czy Politechniką Krakowską są realizowane granty badawcze.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie przeprowadzonej kompleksowej oceny działalności jednostek naukowych za okres 2009-2012, przyznało Wydziałowi Technologii Żywności kategorię naukową A (poziom bardzo dobry).

Oferta dydaktyczna Wydziału obejmuje cztery kierunki studiów (Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Towaroznawstwo, Dietetyka, Jakość i Bezpieczeństwo Żywności). Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych obecnie kształci się ponad 1700 studentów. Począwszy od roku akademickiego 2014/2015, istnieje możliwość podjęcia także płatnych studiów II stopnia na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (Food Technology and Human Nutrition) w języku angielskim.

Realizowane na Wydziale Technologii Żywności programy studiów mają na celu przygotowanie kadry, głównie dla potrzeb przemysłu spożywczego, produkcji gastronomicznej, laboratoriów, instytutów badawczych, przemysłu farmaceutycznego, placówek opieki zdrowotnej, ośrodków leczenia chorób dietozależnych, placówek sportowych, szkolnictwa i nauki.

Pracownicy Wydziału biorą udział w licznych przedsięwzięciach związanych z upowszechnianiem wiedzy na temat żywności i zasad zdrowego żywienia wśród mieszkańców Polski Południowej. Do inicjatyw należy m.in. coroczne organizowanie Festiwalu Nauki, Nocy Naukowców, wykładów prowadzonych w ramach Uniwersytetu dla Dzieci i Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Targów Żywności „Zasmakuj z UR”, warsztatów dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także objęcie patronatem szkół ponadgimnazjalnych m.in. Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach i ZSP w Rydułtowach.

teresa-leszczynska
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Katedra Żywienia Człowieka
Blok Czy odżywiasz się prawidłowo?

A_Antolak-Jelen
Sekretariat
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Katedra Żywienia Człowieka

K.Drzewowska
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Katedra Żywienia Człowieka
Blok Czy odżywiasz się prawidłowo

renata-biezanowska-kopec
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Katedra Żywienia Człowieka
Blok Czy odżywiasz się prawidłowo?, Blok Owoce i warzywa zamiast słodyczy

ewa-piatkowska
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Katedra Żywienia Człowieka
Blok Czy odżywiasz się prawidłowo?, Blok Owoce i warzywa zamiast słodyczy

aneta-koronowicz
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Katedra Żywienia Człowieka
Blok Czy odżywiasz się prawidłowo?, Blok Owoce i warzywa zamiast słodyczy

barbara-borczak
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Katedra Żywienia Człowieka
Blok Czy odżywiasz się prawidłowo?, Blok Czym ugasić pragnienie?

joanna-kapusta-duch
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Katedra Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji
Blok Czy odżywiasz się prawidłowo?, Blok Czym ugasić pragnienie?

iwona-mentel
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja
Katedra Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji
Blok Higiena w kuchni to podstawa

kinga-topolska
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Katedra Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji
Blok Higiena w kuchni to podstawa, Blok SPOTKANIE z RODZICAMI

adam-florkiewicz
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Katedra Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji
Blok Higiena w kuchni to podstawa, Blok Mleko i ryby – dlaczego są ważne w diecie?

Warsztaty „ABC Zdrowego Żywienia” w Krakowie 2016 r.

Warsztaty ABC Żywienia Dzieci na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyły się w dniach 13.06-16-06.2016 r. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 126 dzieci w wieku 10-13 lat.  Byli to uczniowie z Zespołu  Szkół Integracyjnych nr 4, Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krakowie oraz należący do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie.

 

Warsztaty „ABC Zdrowego Żywienia” dla seniorów w Krakowie – I edycja, 2015

Relacja fotograficzna z warsztatów Programu ABC Zdrowego Żywienia w Krakowie.

 

Warsztaty „ABC Zdrowego Żywienia” w Krakowie – I edycja, 2015

Relacja fotograficzna z warsztatów Programu ABC Zdrowego Żywienia w Krakowie.

Lublin

WNoZiB UP w LublinieWydział Nauk o Żywności i Biotechnologii rozpoczął funkcjonowanie z początkiem 2006 roku, jako szósty Wydział Akademii Rolniczej w Lublinie, obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Na Wydziale prowadzone są studia na kilku kierunkach, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kierunki te to: Technologia żywności i żywienie człowieka, Biotechnologia, Dietetyka, Żywienie człowieka i dietetyka. Na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii prowadzone są także czteroletnie stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej technologia żywności i żywienia. Wydział ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

Nadrzędnym celem Wydziału jest dynamiczny rozwój, zmierzający do wzrostu znaczenia jednostki w przestrzeni naukowej, dydaktycznej oraz gospodarczej, regionu i kraju. Cel ten realizowany jest poprzez kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr dla gospodarki, prowadzenie badań naukowych w obszarze technologii, biotechnologii i żywienia człowieka, upowszechnianie wiedzy, postępu technologicznego i technicznego, prowadzenie ścisłej współpracy z innymi jednostkami naukowymi i przemysłem w obszarze badań naukowych i prac aplikacyjnych. Pracownicy Wydziału biorą aktywny udział w rokrocznie odbywającym się w Lublinie Festiwalu Nauki oraz dniach otwartych Uczelni i Wydziału. Dzięki temu upowszechniają oni wiedzę żywieniową wśród mieszkańców Lublina i okolic, zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności
Blok Spotkanie z rodzicami

malgorzata-kostecka
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Katedra Chemii
Blok Czy odżywiasz się prawidłowo? Tajemnice antropometrii

monika-kordowska-wiater
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności
Blok Higiena w kuchni to podstawa

bozena-sosnowska
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności
Blok Owoce i warzywa zamiast słodyczy

monika-sujka
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Blok Czym ugasić pragnienie?

K Banach UP Lublin
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka
Blok Mleko i ryby – dlaczego są ważne w diecie?

J Libera UP Lublin
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Zwierzęcego
Blok Smacznie zdrowo kolorowo

Warsztaty „ABC Zdrowego Żywienia” w Lublinie

W dniach 11-16 czerwca 2016 roku na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyły się warsztaty ogólnopolskiego projektu „ABC zdrowego żywienia”. W zajęciach uczestniczyły dzieci w wieku 10 – 14 lat, w większości uczniowie piątych klas lubelskich szkół podstawowych nr 3 i 31. Jedną z grup stanowiły dzieci z domów dziecka im. Ewy Szerlburg-Zarębiny i Pogodny dom.

 

Warsztaty „ABC Zdrowego Żywienia” dla seniorów w Lublinie – I edycja, 2015

Relacja fotograficzna z warsztatów Programu ABC Zdrowego Żywienia w Lublinie.

 

Warsztaty „ABC Zdrowego Żywienia” w Lublinie – I edycja, 2015

Relacja fotograficzna z warsztatów Programu ABC Zdrowego Żywienia w Lublinie.

Olsztyn

UWMWydział Nauki o Żywności bierze swój początek od utworzonego w 1945 r. Wydziału Mleczarsko-Serowarskiego w Uczelni Cieszyńskiej. W 1950 r. jako Wydział Mleczarski współtworzył powołaną Wyższą Szkołę Rolniczą w Olsztynie. W 1998 r. zmienił nazwę na Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest znaczącym jednostką UWM. Wśród Wydziałów o podobnym profilu i zakresie działania wyróżnia się wysokim poziomem prowadzonych badań naukowych (posiada 1 kategorię w ocenie parametrycznej) oraz szeroką współpracą z przemysłem.

Główne obszary działalności badawczej Wydziału obejmują szereg zagadnień, które były i są podstawą rozwoju technologii żywności i żywienia oraz mogą wzmocnić rozwój towaroznawstwa oraz inżynierii chemicznej i procesowej.

Wśród nich należy podkreślić między innymi:

 • badania dotyczące wpływu składu surowców oraz metod ich przetwarzania i przechowywania na cechy jakościowe, wartość żywieniową oraz bezpieczeństwo żywności;
 • charakterystykę i interakcje związków biologicznie czynnych w surowcach i produktach spożywczych w aspekcie profilaktyki przewlekłych chorób niezakaźnych;
 • poznanie właściwości funkcjonalnych i żywieniowych składników żywności wraz z oceną wartości żywieniowej i zdrowotnej.

Zadania naukowe i dydaktyczne związane z tematyką żywieniową realizowane są na Wydziale przez Katedrę Żywienia Człowieka w trzech zespołach: dietetyki i profilaktyki żywieniowej, fizjologii i biooceny żywności oraz technologii gastronomicznej.
olsztyn
Pracownicy Wydziału są mocno zaangażowani w upowszechnianie wiedzy żywieniowej oraz utrzymaniu dobrej współpracy z dziećmi i młodzieżą szkolną. Od 2009 roku w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie regularnie odbywają się warsztaty żywieniowe, pogadanki oraz szkolenia dla pracowników stołówek szkolnych, nauczycieli i rodziców w zakresie zasad prawidłowego żywienia. W 2013 roku zaangażowano się także w przeprowadzenie Olimpiady Wojewódzkiej, pt. „Prawidłowo zawsze zdrowo” dla gimnazjalistów z województwa warmińsko-mazurskiego organizowanej przez Bank Żywności w Olsztynie. Wspólnie ze studentami kierunku dietetyka Wydziału Nauk Medycznych organizowane są od 2012 roku liczne spotkania w formie teatrzyków, quizów i zabaw wśród dzieci w wieku przedszkolnych oraz w klasach 1-3 szkół podstawowych. W 2014 roku w Szkole Podstawowej Nr 30 w Olsztynie wśród kilku klas pierwszych po raz pierwszy przeprowadzono akcję: „Śniadanie daje moc”.

ewa-niedzwiedzka
adiunkt
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności Katedra Żywienia Człowieka
Blok Spotkania z rodzicami, Mleko i ryby, Woda, napoje, w tym alkohol

JK_zdj_ABC III_2017v2
Adiunkt
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności,
Katedra Żywienia Człowieka

NataliaUlewicz
Asystent Naukowy
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności,
Katedra Żywienia Człowieka
Blok Ocena zwyczajów żywieniowych i pomiary antropometryczne

Warsztaty „ABC Zdrowego Żywienia” dla seniorów w Olsztynie – I edycja, 2015

Relacja fotograficzna z warsztatów Programu ABC Zdrowego Żywienia w Olsztynie.

Warsztaty „ABC Zdrowego Żywienia” w Olsztynie – I edycja, 2015

Relacja fotograficzna z warsztatów Programu ABC Zdrowego Żywienia w Olsztynie.

Warszawa

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji powstał w 1977r., jako pierwsza w Polsce i w Europie środkowo-wschodniej placówka akademicka w zakresie nauki o żywieniu człowieka, która stała się wzorem dla innych ośrodków naukowo-dydaktycznych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

W chwili obecnej Wydział jest jedną z nielicznych w Polsce instytucji naukowo-dydaktycznych, której profil dydaktyczny, w tym edukacyjny oraz badania naukowe koncentrują się na:

 • żywieniowych uwarunkowaniach zdrowia i logo-wydzial_wersja-colorjakości życia w wybranych subpopulacjach
 • optymalizacji postępowania dietetycznego w profilaktyce i terapii różnych schorzeń
 • rozwiązaniach techniczno-technologicznych sprzyjających innowacyjności
  i konkurencyjności producentów żywności
 • kształtowaniu jakości sensorycznej, wartości odżywczej oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
 • rozwoju rynku żywności w Polsce w kontekście zmian zachowań konsumentów i spożycia żywności
 • ochronie i edukacji konsumentów na rynku żywności

sggw_kampusZałożycielem Wydziału i twórcą koncepcji nauczania w zakresie nauki o żywieniu człowieka jest Profesor Stanisław Berger. Zgodnie z jego wizją, żywienie człowieka to dziedzina zajmująca się współzależnością między pożywieniem a organizmem człowieka na poziomach molekularnym, komórkowym, tkankowym, całego organizmu oraz populacji.

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji kształci studentów na trzech kierunkach: Żywienie Człowieka i Ocena Żywności, Dietetyka oraz Hotelarstwo i gastronomia. Zajęcia, w zależności od kierunku studiów, prowadzone są na pierwszym i drugim stopniu, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Wydział oferuje również czteroletnie studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej technologia żywności i żywienia oraz 6 rodzajów studiów podyplomowych. Ogólna liczba studentów w roku akademickim 2014/2015 to ponad 1800 osób, a liczbę absolwentów wszystkich form i stopni kształcenia szacuje się na ok. 4 tysięcy.

Badania prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych, zatrudnionych na Wydziale mają nie tylko znaczący walor poznawczy, ale również utylitarny. Do najważniejszych osiągnięć naukowo-badawczych WNoŻCziK w ostatnich latach należą:

 • wykazanie, iż nadmierne spożycie żelaza hemowego zwiększa ryzyko udaru mózgu
 • wykazanie korzystnego działania witamin przeciwutleniających w ochronie materiału genetycznego przed stresem oksydacyjnym spowodowanym zwiększonym wysiłkiem fizycznym oraz w zapobieganiu uszkodzeniom mięśni
 • określenie optymalnego poziomu spożycia białka oraz znaczenia wybranych składników pokarmowych dla hamowania postępu uszkodzenia nerek u osób po przeszczepie nerek
 • określenie skuteczności diety opartej na wyborze produktów o niskim indeksie glikemicznym w terapii otyłości
 • opracowanie modelu akceptacji innowacyjnych produktów żywnościowych oraz podstaw komunikowania marketingowego w odniesieniu do tego rodzaju produktów

Pracownicy Wydziału biorą aktywny udział w licznych programach, kampaniach, akcjach i imprezach upowszechniających wiedzę o prawidłowym żywieniu wśród mieszkańców Warszawy i okolic, zarówno wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych, jak również osób starszych.

Do najważniejszych działań popularyzujących prawidłowe żywienie należą:

 • Wszechnica Żywieniowa, jako unikalne w skali kraju przedsięwzięcie realizowane od 20 lat, w ramach której prowadzona jest edukacja w zakresie żywienia człowieka, przedstawiająca aktualne problemy żywieniowe oraz najnowsze osiągnięcia nauki.
 • Patronat merytoryczny nad Kampanią społeczną „Wiem, co jem” obejmującą wykłady, prelekcje, warsztaty dla dzieci i ich rodziców, wykłady dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz warsztaty dla intendentów placówek oświatowych (od 2006 roku), jak również nad Programem „Trzymaj formę”.
 • Wykłady, warsztaty, pokazy, badania, porady dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych prowadzone przez pracowników Wydziału, od 1997 roku, w ramach Festiwalu Nauki, zarówno w Warszawie, jak i mniejszych miejscowościach.
 • Organizacja, wspólnie z Polskim Towarzystwem Nauk Żywieniowych, corocznej szkoleniowo-dyskusyjnej konferencji Fakty i fikcje w żywieniu człowieka, poruszającej aktualne problemy dotyczące żywności oraz żywienia człowieka.
 • Patronat merytoryczny oraz realizacja projektów badawczo-edukacyjnych i dydaktycznych, tj.: „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie”, „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, „Dobra Praktyka Żywieniowa Gimnazjalistów”.

Odzwierciedleniem aktywności i wysokiej oceny działań Wydziału na polu edukacyjnym i popularyzatorskim jest wyróżnienie Wszechnicy Żywieniowej nagrodą Pro Polonia Opulenta oraz medalem Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA.

Agnieszka Woniak
Asystent naukowo-dydaktyczny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Żywienia Człowieka
Blok ryby

Anna _Ciecierska-zdjcie_v2
Adiunkt
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Żywienia Człowieka
Blok ryby

Artur Gluchowski_v2
Asystent
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
Blok – Napoje

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Doktorantka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
Blok – Napoje

Ewa_Czarniecka_S
adiunkt
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
kierownik Zakładu Technologii Gastronomicznej
Blok – Napoje

MagorzataE_Drywiea_v2
Adiunkt
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Żywienia Człowieka
Blok – Napoje

Marlena-Pielak
Doktorantka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
Blok Napoje

Monika Zieliaska_foto
Doktorantka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Żywienia Człowieka
Blok spotkanie z rodzicami

Warsztaty „ABC Zdrowego Żywienia” w Warszawie

We wrześniu 2016 r. zakończył się tegoroczny cykl warsztatów programu ABC Żywienia Dzieci. W warszawskich zajęciach organizowanych na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW udział wzięli uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 355 w Warszawie, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Warszawie, Zespołu Szkół w Brwinowie oraz Złotokłosie i Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie.


Warsztaty „ABC Zdrowego Żywienia” w Warszawie

W czerwcu 2016 r. w warsztatach programu ABC Żywienia Dzieci udział wzięli uczniowie klas piątych Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 oraz Szkoły Podstawowej nr 336 w Warszawie. Kolejne warsztaty odbędą się po wakacjach szkolnych.


Warsztaty „ABC Zdrowego Żywienia” dla seniorów w Warszawie – I edycja, 2015

Relacja fotograficzna z warsztatów Programu ABC Zdrowego Żywienia w Warszawie.

Warsztaty „ABC Zdrowego Żywienia” w Warszawie – I edycja, 2015

17 czerwca w Warszawie zakończyliśmy cykl warsztatów edukacyjnych programu „ABC Zdrowego Żywienia” skierowanych do dzieci w wieku szkolnym. W warsztatach wzięli udział między innymi uczniowie klas piątych Szkoły Podstawowej nr 69 w Warszawie oraz Szkoły Podstawowej nr 73 im. Króla Stanisława Batorego w Warszawie.
Uczestnicy zajęć poznawali skład produktów spożywczych i ich wpływ na zdrowie, zasady właściwego komponowania pełnowartościowych posiłków, w tym drugiego śniadania do szkoły oraz rolę zmysłów w wyborze i ocenie żywności. W czasie warsztatów dzieci podglądały świat mikroorganizmów, samodzielnie szykowały posiłki i określały wpływ codziennych czynności, w tym aktywności fizycznej na wydatkowanie spożywanej z posiłkami energii. Wszystkim uczestnikom warsztatów dziękujemy i gratulujemy nowych umiejętności.

Wrocław

DLOWR

Historia Wydziału Nauk o Żywności wywodzi się z osiągnięć i tradycji Katedry Technologii Rolniczej Wydziału Rolno-Lasowego Politechniki Lwowskiej z siedzibą w Dublanach. W 1946 roku na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej powołana została Katedra Technologii Rolnej i Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego, która w 1970 roku weszła w skład Instytutu Technologii Rolno-Spożywczej, a od 1972 roku – Oddziału, przekształconego w 1973 roku w Oddział Technologii Żywności, a w 1977 roku – Wydział Technologii Żywności. W 2001 roku Wydział zmienił nazwę na Wydział Nauk o Żywności. Najmłodszy z wydziałów Uczelni zajmuje dziś – dzięki kadrze wybitnych specjalistów – liczącą się pozycję naukową. Wśród Wydziałów o podobnym profilu i zakresie działania wyróżnia się wysokim poziomem prowadzonych badań naukowych (posiada kategorię A w ocenie parametrycznej) oraz szeroką współpracą z przemysłem.

Misją Wydziału Nauk o Żywności  UP we Wrocławiu jest kształcenie kadr dla potrzeb gospodarki żywnościowej oraz rozwijanie badań naukowych ukierunkowanych na poprawę jakości życia społeczeństwa.
Katedra Żywienia Człowieka jest najmłodszą spośród 5 istniejących katedr na Wydziale Nauk o Żywności. Została utworzona decyzją Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w dniu 30 marca 2012 roku.
Zatrudnionych jest w niej 10 pracowników naukowo-dydaktycznych, 4 pracowników technicznych oraz 4 doktorantów.

Pracownicy Katedry Żywienia Człowieka stanowią zespół naukowo-dydaktyczny profesjonalnie przygotowany do prowadzenia badań naukowych obejmujących dwa główne nurty badawcze:

 • ocena żywienia i stanu odżywienia ludzi zdrowych i chorych,
 • ocena zawartości pierwiastków niezbędnych oraz toksycznych w produktach spożywczych.
monika-bronkowska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Żywienia Człowieka Blok Żywieniowy
danuta-figurska-ciura
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Żywienia Człowieka Blok Kulinarny, Blok Higieniczny
dagmara-orzel
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Żywienia Człowieka Blok Kulinarny, Blok Higieniczny
Wyka
Pracownik Katedry Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych, książek oraz opracowań o uwarunkowaniach żywieniowych chorób metabolicznych i znaczeniu profilaktyki zdrowotnej w różnych grupach wiekowych Wrocławia i Dolnego Śląska, współautorka i organizatorka programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, wykładowca Studiów Podyplomowych UP.

Warsztaty „ABC Zdrowego Żywienia” we Wrocławiu

Inauguracja Programu ABC Żywienia Dzieci – Katedra Żywienia Człowieka Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu’

Warsztaty „ABC Zdrowego Żywienia” dla seniorów we Wrocławiu – I edycja, 2015

Relacja fotograficzna z warsztatów Programu ABC Zdrowego Żywienia w Wrocławiu.

Warsztaty „ABC Zdrowego Żywienia” we Wrocławiu – I edycja, 2015

Relacja fotograficzna z warsztatów Programu ABC Zdrowego Żywienia we Wrocławiu.

Poznań

5 UP_Poznan

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu jest jednym z ośmiu wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Kształci studentów w ramach trzech kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: Technologia Żywności i Żywienia Człowieka, Dietetyka, Jakość i bezpieczeństwo żywności, Analityka żywności oraz na studiach anglojęzycznych MSc. in Food Science and Nutrition. W obrębie wydziału działają Instytuty i Katedry, w tym Instytut Żywienia Człowieka i Dietetyki. Instytut zrzesza dwudziestu pięciu pracowników naukowych i naukowo – technicznych oraz dwunastu doktorantów. W ramach trzech Zakładów (zespołów badawczych) prowadzone jest kształcenie na ww. kierunkach studiów oraz badania naukowe w ramach realizowanych grantów krajowych i europejskich o tematyce żywieniowej. W Instytucie działa Ośrodek Badań Żywieniowych (Zakład Dietetyki), Laboratorium Molekularnych Badań nad Metabolizmem (Zakład podstaw Żywienia i Nutrigenomiki) a w Zakładzie Higieny i Toksykologii Żywności prowadzone są badania nad oceną zagrożeń zdrowotnych wynikających ze skażenia żywności, interakcjami substancji obcych ze składnikami żywności, wpływem sposobu żywienia na toksyczność wybranych ksenobiotyków, a także czynników żywieniowych i nieżywieniowych na biodostępność składników mineralnych w organizmie.

Osoby biorące udział w projekcie ABC Zdrowego Żywienia fundacji Carrefour kształcą się i pracują w Zakładzie Dietetyki, w którym prowadzone są badania nad: wykorzystaniem żywności bioaktywnej i naturalnych środków słodzących (stewia) w żywieniu; Wykorzystaniem prozdrowotnych aspektów diety śródziemnomorskiej w profilaktyce żywieniowej chorób cywilizacyjnych; Oceną bilansu energetycznego u dzieci, młodzieży i osób starszych o różnej aktywności fizycznej i ich zwyczajów żywieniowych; Efektywnością suplementacji u ludzi chorych; Wpływem modyfikacji sposobu żywienia, w tym potencjału antyoksydacyjnego diety, na możliwość obniżenia stresu oksydacyjnego w organizmie; Zagrożeniami zdrowotnymi na tle wadliwego odżywiania ze szczególnym uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych oraz oceną wpływu sposobu żywienia na wybrane parametry stanu odżywienia i wydolność fizyczną u sportowców wyczynowych.

Misją Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu jest poszerzanie wiedzy o tematyce żywieniowej poprzez prowadzenie licznych badań naukowych oraz edukację żywieniową, przede wszystkim zaś przygotowanie studentów w zakresie oceny żywności dostępnej na rynku, projektowania i produkcji żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych, w tym tzw. żywności bioaktywnej, zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, a także w zakresie poradnictwa dietetycznego.

1 Magdalena Czlapka-Matyasik-foto
Adiunkt Zakład Dietetyki Instytut Żywienia Człowieka i Dietetyki Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2 ABC Zywienia - zdjcie Paulina Nowaczyk
Asystent Zakład dietetyki Instytut Żywienia Człowieka i Dietetyki Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
3 zdjABCBykowska

Doktorantka Zakład Dietetyki, Instytut Żywienia Człowieka i Dietetyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Blok Kulinarny, Blok Higieniczny

4 projekt ABC_Przeorska
Doktorantka Zakład Dietetyki Instytut Żywienia Człowieka i Dietetyki Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu