Ośrodki


Gdynia

gdynia-mainWydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni powstał w 1969 roku, jako Wydział Administracyjny i pierwotnie kształcił intendentów okrętowych. W latach dziewięćdziesiątych, ze względu na zmiany na rynku pracy, zaczął przeobrażać się w wydział kształcący pracowników na potrzeby gospodarki morskiej oraz lądowej regionu i aktualnie kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: Towaroznawstwo i Innowacyjna Gospodarka. W skład Wydziału wchodzi siedem katedr: Chemii i Towaroznawstwa Przemysłowego, Ekonomii i Zarządzania, Handlu i Usług, Logistyki i Systemów Transportowych, Organizacji Usług Turystyczno-Hotelarskich, Systemów Informacyjnych oraz Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością. Studentom oferuje się zajęcia na szesnastu specjalnościach, w tym na kierunku Towaroznawstwo na pięciu: Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością, Organizacja Usług Turystyczno-Hotelarskich, Menedżer Produktów Kosmetycznych, Usługi Żywieniowe i Dietetyka oraz Handel i Usługi ? Menedżer Produktu.

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej jest organizacją otwartą na otoczenie, dobrze zarządzającą zmianami prowadzącymi do efektywnych wyników w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Nadrzędnym celem Wydziału PiT jest prowadzenie badań naukowych i komercjalizacja ich wyników, nowoczesne kształcenie studentów w ramach Krajowych Ram Kwalifikacji oraz stworzenie optymalnych warunków organizacyjnych dla rozwoju społeczności akademickiej Wydziału. Wydział, obok upowszechniania wiedzy będącej podwaliną dla przyszłej kariery zawodowej, kształtuje wśród studentów umiejętności pogłębiania wiedzy, postaw pro-aktywnych, innowacyjnych i otwartych na kontakty z otoczeniem.

Ponadto studia na specjalności Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością przygotowują do uzyskania certyfikatów w oparciu o ramowe programy szkoleń PCBC S.A:

 • asystenta systemu zarządzania jakością,
 • asystenta systemu zarządzania środowiskowego,
 • pełnomocnika systemu zarządzania jakością,
 • auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności,
 • asystenta systemu zarządzania w laboratorium.

Od roku 1998 Wydział posiada prawa nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, a od roku 2012 stopnia doktora habilitowanego.

Zagadnienia związane z tematyką żywieniową realizowane są na Wydziale przez Katedrę Handlu i Usług oraz Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością. Pracownicy obu Katedr, przy aktywnym współudziale studentów, realizują różne projekty, mające na celu rozpowszechnienie wiedzy żywieniowej i konsumenckiej wśród dzieci, młodzieży i osób starszych. Od 2011 roku prowadzone są liczne zajęcia wykładowe i warsztatowe pod hasłem: ?Jem zdrowo-będę zdrowy?, ?Nauka jest fajna- ja też będę studentem?, pikniki naukowe oraz ?Mikołajki sensoryczne? skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym. Poza tym pracownicy biorą czynny udział w organizowanym corocznie Bałtyckim Festiwalu Nauki.

agnieszka-rybowska
Akademia Morska w Gdyni
Katedra Handlu i Usług
Blok sensoryczny
anita-kukułowicz
Akademia Morska w Gdyni
Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania
Blok higieniczny
anna-platta
Akademia Morska w Gdyni
Katedra Handlu i Usług
Blok kulinarny
joanna-newerli-guz
Akademia Morska w Gdyni
Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością
Blok higieniczny
renata-korzeniowska-ginter
Akademia Morska w Gdyni, Katedra Handlu i Usług
Blok kulinarny
witold-kozirok
Akademia Morska w Gdyni, Katedra Handlu i Usług
Blok żywieniowy
katarzyna-mironiuk
Akademia Morska w Gdyni, Katedra Handlu i Usług
Blok żywieniowy

Kraków

krakowWydział Technologii Żywności, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie funkcjonuje od 1974 roku, początkowo jako Oddział Technologii Żywności przy Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Krakowie, który w 1994 roku został przekształcony w samodzielny Wydział z pełnymi prawami akademickimi do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w zakresie technologii żywności i żywienia.

Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału Technologii Żywności prowadząc badania naukowe wykorzystuje nowoczesną bazę aparaturowo-analityczną oraz pozostaje w ciągłym kontakcie z naukowcami z różnych ośrodków zagranicznych. Obecnie na Wydziale zatrudnionych jest 145 osób, w tym 102 pracowników naukowo-dydaktycznych (31 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 71 adiunktów, wykładowców i asystentów), uczestniczących w procesie dydaktycznym.

Prace naukowo-badawcze z zakresu przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, technicznych i technologicznych uwarunkowań procesów produkcji żywności, higieny żywności, żywienia człowieka i wielu innych pokrewnych zagadnień realizowane są w 10 katedrach.

Wspólnie z innymi uczelniami, m. in. Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetami Przyrodniczymi w Poznaniu, Wrocławiu i Lublinie, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą czy Politechniką Krakowską są realizowane granty badawcze.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie przeprowadzonej kompleksowej oceny działalności jednostek naukowych za okres 2009-2012, przyznało Wydziałowi Technologii Żywności kategorię naukową A (poziom bardzo dobry).

Oferta dydaktyczna Wydziału obejmuje cztery kierunki studiów (Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Towaroznawstwo, Dietetyka, Jakość i Bezpieczeństwo Żywności). Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych obecnie kształci się ponad 1700 studentów. Począwszy od roku akademickiego 2014/2015, istnieje możliwość podjęcia także płatnych studiów II stopnia na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (Food Technology and Human Nutrition) w języku angielskim.

Realizowane na Wydziale Technologii Żywności programy studiów mają na celu przygotowanie kadry, głównie dla potrzeb przemysłu spożywczego, produkcji gastronomicznej, laboratoriów, instytutów badawczych, przemysłu farmaceutycznego, placówek opieki zdrowotnej, ośrodków leczenia chorób dietozależnych, placówek sportowych, szkolnictwa i nauki.

Pracownicy Wydziału biorą udział w licznych przedsięwzięciach związanych z upowszechnianiem wiedzy na temat żywności i zasad zdrowego żywienia wśród mieszkańców Polski Południowej. Do inicjatyw należy m.in. coroczne organizowanie Festiwalu Nauki, Nocy Naukowców, wykładów prowadzonych w ramach Uniwersytetu dla Dzieci i Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Targów Żywności ?Zasmakuj z UR?, warsztatów dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także objęcie patronatem szkół ponadgimnazjalnych m.in. Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach i ZSP w Rydułtowach.

aneta-kopec
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Żywienia Człowieka

teresa-fortuna
Profesor zwyczajny, Dziekan Wydziału Technologii Żywności UR w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Blok sensoryczny

malgorzata-baczkowicz
Starszy wykładowca
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji
Blok sensoryczny

joanna-sobolewska-zielinska
adiunkt naukowo-dydaktyczny
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Blok sensoryczny

boguslawa-milek
pracownik techniczny – specjalista
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Blok sensoryczny

renata-biezanowska-kopec
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Żywienia Człowieka

barbara-borczak
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Żywienia Człowieka

ewa-cieslik
Profesor zwyczajny, Kierownik Katedry
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji

elzbieta-sikora
Profesor nadzwyczajny
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Żywienia Człowieka

ewa-piatkowska
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Żywienia Człowieka

agnieszka-filipiak-florkiewicz
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji

adam-florkiewicz
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji

joanna-kapusta-duch
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra Żywienia Człowieka

aneta-koronowicz
Asystent naukowo-dydaktyczny
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Żywienia Człowieka

iwona-mentel
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Katedra Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji

miroslaw-pysz
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Żywienia Człowieka

anna-sadowska-rociek
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji

teresa-leszczynska
Profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Żywienia Człowieka

kinga-topolska
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji

Lublin

lublin

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii rozpoczął funkcjonowanie z początkiem 2006 roku, jako szósty Wydział Akademii Rolniczej w Lublinie, obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Na Wydziale prowadzone są studia na kilku kierunkach, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kierunki te to: Technologia żywności i żywienie człowieka, Biotechnologia, Dietetyka, Żywienie człowieka i dietetyka. Na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii prowadzone są także czteroletnie stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej technologia żywności i żywienia. Wydział ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.
Nadrzędnym celem Wydziału jest dynamiczny rozwój, zmierzający do wzrostu znaczenia jednostki w przestrzeni naukowej, dydaktycznej oraz gospodarczej, regionu i kraju. Cel ten realizowany jest poprzez kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr dla gospodarki, prowadzenie badań naukowych w obszarze technologii, biotechnologii i żywienia człowieka, upowszechnianie wiedzy, postępu technologicznego i technicznego, prowadzenie ścisłej współpracy z innymi jednostkami naukowymi i przemysłem w obszarze badań naukowych i prac aplikacyjnych. Pracownicy Wydziału biorą aktywny udział w rokrocznie odbywającym się w Lublinie Festiwalu Nauki oraz dniach otwartych Uczelni i Wydziału. Dzięki temu upowszechniają oni wiedzę żywieniową wśród mieszkańców Lublina i okolic, zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci.

pawel-glibowski
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności
Koordynator merytoryczny

malgorzata-kostecka
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Katedra Chemii
Blok dietetyczny

emilia-sykut-domanska
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Inżynierii i Technologii Zbóż

monika-sujka
adiunkt
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Blok sensoryczny

monika-kordowska-wiater
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności
Blok higieniczny

bozena-sosnowska
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności
Blok kulinarny

Olsztyn

olsztynWydział Nauki o Żywności bierze swój początek od utworzonego w 1945 r. Wydziału Mleczarsko-Serowarskiego w Uczelni Cieszyńskiej. W 1950 r. jako Wydział Mleczarski współtworzył powołaną Wyższą Szkołę Rolniczą w Olsztynie.
W 1998 r. zmienił nazwę na Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest znaczącym jednostką UWM. Wśród Wydziałów o podobnym profilu i zakresie działania wyróżnia się wysokim poziomem prowadzonych badań naukowych (posiada 1 kategorię w ocenie parametrycznej) oraz szeroką współpracą z przemysłem.

Główne obszary działalności badawczej Wydziału obejmują szereg zagadnień, które były i są podstawą rozwoju technologii żywności i żywienia oraz mogą wzmocnić rozwój towaroznawstwa oraz inżynierii chemicznej i procesowej.

Wśród nich należy podkreślić między innymi:

 • badania dotyczące wpływu składu surowców oraz metod ich przetwarzania i przechowywania na cechy jakościowe, wartość żywieniową oraz bezpieczeństwo żywności;
 • charakterystykę i interakcje związków biologicznie czynnych w surowcach i produktach spożywczych w aspekcie profilaktyki przewlekłych chorób niezakaźnych;
 • poznanie właściwości funkcjonalnych i żywieniowych składników żywności wraz z oceną wartości żywieniowej i zdrowotnej.

Zadania naukowe i dydaktyczne związane z tematyką żywieniową realizowane są na Wydziale przez Katedrę Żywienia Człowieka w trzech zespołach: dietetyki i profilaktyki żywieniowej, fizjologii i biooceny żywności oraz technologii gastronomicznej.

Pracownicy Wydziału są mocno zaangażowani w upowszechnianie wiedzy żywieniowej oraz utrzymaniu dobrej współpracy z dziećmi i młodzieżą szkolną. Od 2009 roku w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie regularnie odbywają się warsztaty żywieniowe, pogadanki oraz szkolenia dla pracowników stołówek szkolnych, nauczycieli i rodziców w zakresie zasad prawidłowego żywienia. W 2013 roku zaangażowano się także w przeprowadzenie Olimpiady Wojewódzkiej, pt. ?Prawidłowo zawsze zdrowo? dla gimnazjalistów z województwa warmińsko-mazurskiego organizowanej przez Bank Żywności w Olsztynie. Wspólnie ze studentami kierunku dietetyka Wydziału Nauk Medycznych organizowane są od 2012 roku liczne spotkania w formie teatrzyków, quizów i zabaw wśród dzieci w wieku przedszkolnych oraz w klasach 1-3 szkół podstawowych. W 2014 roku w Szkole Podstawowej Nr 30 w Olsztynie wśród kilku klas pierwszych po raz pierwszy przeprowadzono akcję: ?Śniadanie daje moc?.

Empty tab. Edit page to add content here.

Poznań

poznanWydział Nauk o Żywności i Żywieniu jest jednym z ośmiu wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Kształci studentów w ramach trzech kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: Technologia Żywności i Żywienia Człowieka, Dietetyka oraz Towaroznawstwo. W obrębie wydziału działają dwa Instytuty i siedem Katedr, w tym Katedra Higieny Żywienia Człowieka, której kierownikiem jest prof. dr hab. Jan Jeszka. Katedra zrzesza dwudziestu pięciu pracowników naukowych i naukowo ? technicznych oraz dziewięciu doktorantów. W ramach trzech Zakładów (zespołów badawczych) prowadzone jest kształcenie na ww. kierunkach studiów oraz badania naukowe o tematyce żywieniowej. Zakład Podstaw Nauki o Żywieniu, którego kierownikiem jest dr hab. Jolanta Czarnocińska, kierunki swych badań skupia wokół: Oceny żywieniowej efektywności procesów wzbogacania żywności; Fizjologicznych uwarunkowań preferencji pokarmowych i ich związku ze stanem zdrowia; Biologicznego działania błonnika pokarmowego oraz Sensorycznych mechanizmów regulacji pobierania pokarmu i płynów w zależności od płci, wieku i stanu zdrowia. Zakład Higieny i Toksykologii Żywności pod kierownictwem prof. dr hab. Zbigniewa Krejpcio zajmuje się: Oceną zagrożeń zdrowotnych wynikających ze skażenia żywności w grupach dzieci, młodzieży i osób starszych; Interakcjami substancji obcych ze składnikami żywności; Wpływem sposobu żywienia na toksyczność wybranych ksenobiotyków, a także Wpływem czynników żywieniowych i nieżywieniowych na biodostępność składników mineralnych w organizmie zwierząt i ludzi.

Osoby biorące udział w projekcie ABC Zdrowego Żywienia fundacji Carrefour kształcą się i pracują pod kierownictwem prof. dr hab. Jana Jeszki w Zakładzie Dietetyki, zaangażowanego w prowadzenie badań nad: Oceną bilansu energetycznego zarówno u dzieci, młodzieży, jak i osób starszych o różnej aktywności fizycznej i ich zwyczajów żywieniowych; Efektywnością suplementacji u ludzi chorych; Zagrożeniami zdrowotnymi na tle wadliwego odżywiania ze szczególnym uwzględnieniem otyłości, cukrzycy, miażdżycy i wybranych chorób nowotworowych oraz Oceną wpływu sposobu żywienia na wybrane parametry stanu odżywienia i zdolnością ustroju do wysiłku fizycznego, szczególnie w odniesieniu do sportowców wyczynowych.

Misją Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu jest poszerzanie wiedzy o tematyce żywieniowej poprzez prowadzenie licznych badań naukowych oraz edukacja żywieniowa, przede wszystkim zaś przygotowanie studentów w zakresie oceny żywności dostępnej na rynku, projektowania i produkcji żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych, w tym tzw. żywności bioaktywnej, zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, a także w zakresie poradnictwa dietetycznego.

Empty tab. Edit page to add content here.

Warszawa

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji powstał w 1977r., jako pierwsza w Polsce i w Europie środkowo-wschodniej placówka akademicka w zakresie nauki o żywieniu człowieka, która stała się wzorem dla innych ośrodków naukowo-dydaktycznych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

W chwili obecnej Wydział jest jedną z nielicznych w Polsce instytucji naukowo-dydaktycznych, której profil dydaktyczny, w tym edukacyjny oraz badania naukowe koncentrują się na:

 • żywieniowych uwarunkowaniach zdrowia i jakości życia w wybranych subpopulacjach,
 • optymalizacji postępowania dietetycznego w profilaktyce i terapii różnych schorzeń,
 • rozwiązaniach techniczno-technologicznych sprzyjających innowacyjności
  i konkurencyjności producentów żywności,
 • kształtowaniu jakości sensorycznej, wartości odżywczej oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,
 • rozwoju rynku żywności w Polsce w kontekście zmian zachowań konsumentów i spożycia żywności,
 • ochronie i edukacji konsumentów na rynku żywności.

Założycielem Wydziału i twórcą koncepcji nauczania w zakresie nauki o żywieniu człowieka jest Profesor Stanisław Berger.
Zgodnie z jego wizją, żywienie człowieka to dziedzina zajmująca się współzależnością między pożywieniem a organizmem człowieka na poziomach molekularnym, komórkowym, tkankowym, całego organizmu oraz populacji.

logo-sggwWydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji kształci studentów na trzech kierunkach: Żywienie i ocena żywności, Dietetyka oraz Hotelarstwo i gastronomia. Zajęcia, w zależności od kierunku studiów, prowadzone są na pierwszym i drugim stopniu, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Wydział oferuje również czteroletnie studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej technologia żywności i żywienia oraz 6 rodzajów studiów podyplomowych. Ogólna liczba studentów w roku akademickim 2014/2015 to ponad 1800 osób, a liczbę absolwentów wszystkich form i stopni kształcenia szacuje się na ok. 4 tysięcy.

Badania prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych, zatrudnionych na Wydziale mają nie tylko znaczący walor poznawczy, ale również utylitarny. Do najważniejszych osiągnięć naukowo-badawczych WNoŻCziK w ostatnich latach należą:

 • wykazanie, iż nadmierne spożycie żelaza hemowego zwiększa ryzyko udaru mózgu,
 • wykazanie korzystnego działania witamin przeciwutleniających w ochronie materiału genetycznego przed stresem oksydacyjnym spowodowanym zwiększonym wysiłkiem fizycznym oraz w zapobieganiu uszkodzeniom mięśni,
 • określenie optymalnego poziomu spożycia białka oraz znaczenia wybranych składników pokarmowych dla hamowania postępu uszkodzenia nerek u osób po przeszczepie nerek,
 • określenie skuteczności diety opartej na wyborze produktów o niskim indeksie glikemicznym w terapii otyłości,
 • opracowanie modelu akceptacji innowacyjnych produktów żywnościowych oraz podstaw komunikowania marketingowego w odniesieniu do tego rodzaju produktów.

Pracownicy Wydziału biorą aktywny udział w licznych programach, kampaniach, akcjach i imprezach upowszechniających wiedzę o prawidłowym żywieniu wśród mieszkańców Warszawy i okolic, zarówno wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych, jak również osób starszych.

Do najważniejszych działań popularyzujących prawidłowe żywienie należą:

 • Wszechnica Żywieniowa, jako unikalne w skali kraju przedsięwzięcie realizowane od 20 lat, w ramach której prowadzona jest edukacja w zakresie żywienia człowieka, przedstawiająca aktualne problemy żywieniowe oraz najnowsze osiągnięcia nauki.
 • Patronat merytoryczny nad Kampanią społeczną ?Wiem, co jem? obejmującą wykłady, prelekcje, warsztaty dla dzieci i ich rodziców, wykłady dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz warsztaty dla intendentów placówek oświatowych (od 2006 roku), jak również nad Programem ?Trzymaj formę?.
  Wykłady, warsztaty, pokazy, badania, porady dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych prowadzone przez pracowników Wydziału, od 1997 roku, w ramach Festiwalu Nauki, zarówno w Warszawie, jak i mniejszych miejscowościach.
 • Organizacja, wspólnie z Polskim Towarzystwem Nauk Żywieniowych, corocznej szkoleniowo-dyskusyjnej konferencji Fakty i fikcje w żywieniu człowieka, poruszającej aktualne problemy dotyczące żywności oraz żywienia człowieka.
 • Patronat merytoryczny oraz realizacja projektów badawczo-edukacyjnych i dydaktycznych, tj.: ?Mądre żywienie, zdrowe pokolenie? http://zdrowepokolenie.ptd.org.pl/; ?Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy?; http://www.zdrowojemy.info/; ?Dobra Praktyka Żywieniowa Gimnazjalistów?.

Odzwierciedleniem aktywności i wysokiej oceny działań Wydziału na polu edukacyjnym i popularyzatorskim jest nominowanie Wszechnicy Żywieniowej do nagrody Pro Polonia Opulenta oraz wyróżnienie jej medalem Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA.

Empty tab. Edit page to add content here.

Wrocław

DLOWR

Historia Wydziału Nauk o Żywności wywodzi się z osiągnięć i tradycji Katedry Technologii Rolniczej Wydziału Rolno-Lasowego Politechniki Lwowskiej z siedzibą w Dublanach. W 1946 roku na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej powołana została Katedra Technologii Rolnej i Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego, która w 1970 roku weszła w skład Instytutu Technologii Rolno-Spożywczej, a od 1972 roku ? Oddziału, przekształconego w 1973 roku w Oddział Technologii Żywności, a w 1977 roku ? Wydział Technologii Żywności. W 2001 roku Wydział zmienił nazwę na Wydział Nauk o Żywności. Najmłodszy z wydziałów Uczelni zajmuje dziś ? dzięki kadrze wybitnych specjalistów ? liczącą się pozycję naukową. Wśród Wydziałów o podobnym profilu i zakresie działania wyróżnia się wysokim poziomem prowadzonych badań naukowych (posiada kategorię A w ocenie parametrycznej) oraz szeroką współpracą z przemysłem.

Misją Wydziału Nauk o Żywności  UP we Wrocławiu jest kształcenie kadr dla potrzeb gospodarki żywnościowej oraz rozwijanie badań naukowych ukierunkowanych na poprawę jakości życia społeczeństwa.
Katedra Żywienia Człowieka jest najmłodszą spośród 5 istniejących katedr na Wydziale Nauk o Żywności. Została utworzona decyzją Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w dniu 30 marca 2012 roku.
Zatrudnionych jest w niej 10 pracowników naukowo-dydaktycznych, 4 pracowników technicznych oraz 4 doktorantów.

Pracownicy Katedry Żywienia Człowieka stanowią zespół naukowo-dydaktyczny profesjonalnie przygotowany do prowadzenia badań naukowych obejmujących dwa główne nurty badawcze:

 • ocena żywienia i stanu odżywienia ludzi zdrowych i chorych,
 • ocena zawartości pierwiastków niezbędnych oraz toksycznych w produktach spożywczych.
monika-bronkowska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Żywienia Człowieka Blok Żywieniowy
danuta-figurska-ciura
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Żywienia Człowieka Blok Kulinarny, Blok Higieniczny
dagmara-orzel
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Żywienia Człowieka Blok Kulinarny, Blok Higieniczny
Wyka
Pracownik Katedry Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych, książek oraz opracowań o uwarunkowaniach żywieniowych chorób metabolicznych i znaczeniu profilaktyki zdrowotnej w różnych grupach wiekowych Wrocławia i Dolnego Śląska, współautorka i organizatorka programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, wykładowca Studiów Podyplomowych UP.